Elektronická požiarna signalizácia

Systém EPS sa používa na sledovanie a vyhodnocovanie požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom tak, že v objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačítkové prípadne iné snímače, ktoré pri požiari reagujú a pomocou sirén a majákov akusticky alebo opticky signalizujú jeho vznik. Keď ústredňa vyhodnotí a lokalizuje vznik požiaru, tak ho hlási osobam určeným na vykonanie zásahu, aktivuje hasiace zariadenia, evakuačný rozhlas, dymové klapky, ovláda požiarne dvere a iné zariadenia ktoré zabraňujú rozšíreniu požiaru.

Image

Návrh a inštaláciu sytému EPS je potrebné previesť tak, aby bezproblémovo komunikoval s ďalšímy systémamy v budove s ktorými dokáže automaticky reagovať na stav ohrozenia majetku a osôb. Elektrická požiarna signalizácia je navrhovaná a musí splnať požiadavky vyhlášky č. 94/2002 a 726/2002 Zb.Zákonov a noriem STN 73 08 75, STN 34 27 10 a ďalších.

Používame systémy značiek

ImageImageImageImageImageImage​​

 Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: